Flash Classic Poem Sentences 经典古诗句认读
flash it

Flash a Classic Poem to study

Title Title Pinyin Title English Author Author Pingyin
登鹳雀楼 Dēng Guàque Lóu Climbing GuanQue Building [唐] 王之涣 (Táng) Wáng Zhīhuàn flash it
宿建德江 Sù Jiàndé Jiāng Sleeping at JianDe River [唐] 孟浩然 (Táng) Mèng Hàorán flash it
相思 Xiāngsī Love Seeds (Trans. Xu Yuanchong) [唐] 王维 (Táng) Wáng Wéi flash it
秋浦歌 Qiū pǔ gē Song of Qiupu [唐] 李白 (Táng) Lǐ Bái flash it
独坐敬亭山 Dú zuò jìng tíng shān Sitting alone in Jingting Mountain [唐] 李白 (Táng) Lǐ Bái flash it
逢雪宿芙蓉山主人 Féng xuě sù fúróng shān zhǔrén Encounting Snow and Lodging at Furong Mountain [唐] 刘长卿 (Tang) Liu Changqing flash it
绝句二首(其一) Jué Jù èr shǒu Two quatrains [唐] 杜甫 (Táng) Dù Fǔ flash it
塞下曲 sài xià qū BORDER-SONGS III [唐] 卢纶 (táng) lúlún flash it
池上 Chí shàng Pond [唐] 白居易 (Táng) báijūyì flash it
乐游原 Lè yóu yuán The LeYou Tombs [唐] 李商隐 None flash it
蚕妇 cán fù A Woman Silkworm-Raiser [宋] 张俞 None flash it
梅花 méihuā Plum Blossom (from: http://wxs.hi2net.com/home/news_read.asp?NewsID=2110) [宋] 王安石 (Sòng) Wáng 'ānshí flash it
晓行 xiǎo xíng None [宋] 孔平仲 [sòng] kǒngpíngzhòng flash it
夏日绝句 xià rì juégōu None [宋] 李请照 [sòng] lǐ qǐng zhào flash it
寻胡隐君 xún húyǐnjūn None [明] 高启 (Míng) Gāo Qǐ flash it
舟夜书所见 zhōu yè shū suǒ jiàn None [清] 查慎行 (Qīng) Chá Shènxíng flash it
凉州词 liáng zhōu cí A SONG OF LIANGZHOU [唐] 王之涣 (Táng) Wáng Zhīhuàn flash it
咏柳 yǒng liǔ Willows [唐] 贺知章 [Táng] Hè Zhīzhāng flash it
回乡偶书 huí xiāng ǒu shū Comming home [唐] 贺知章 [Táng] Hè Zhīzhāng flash it
从军行(其一) cóngjūn xíng (qí yī) In the Army (1) [唐] 王昌龄 [Táng] Wáng Chānglíng flash it
出塞 chūsāi Over The Boarder [唐] 王昌龄 [Táng] Wáng Chānglíng flash it
芙蓉楼送辛渐 fúróng lóu sòng xīn jiàn AT HIBISCUS INN PARTING WITH XIN JIAN [唐] 王昌龄 None flash it
九月九日忆山东兄弟 jiǔ yuè jiǔ rì yì shāndōng xiōngdì ON THE MOUNTAIN HOLIDAY THINKING OF MY BROTHERS IN SHANDONG [唐] 王维 (Táng) Wáng Wéi flash it
黄鹤楼送孟浩然之广陵 Huáng hè lóu sòng mèng hàorán zhī guǎnglíng A FAREWELL TO MENG HAORAN ON HIS WAY TO YANGZHOU [唐] 李白 (Táng) Lǐ Bái flash it
望庐山瀑布 Wàng lúshān pùbù None [唐] 李白 (Táng) Lǐ Bái flash it
望天门山 Wàng tiānmén shān Viewing the Tianmen Mountains (http://www.en84.com/dianji/shi/201008/00003668.html) [唐] 李白 (Táng) Lǐ Bái flash it
早发白帝城 Zǎo fā bái dì chéng Leaving Baidi City in the Early Morning [唐] 李白 (Táng) Lǐ Bái flash it
赠汪伦 Zèng wānglún :resented to Wang Lun (Burton Watson 译) [唐] 李白 (Táng) Lǐ Bái flash it
凉州词 Liáng zhōu cí None [唐] 王翰 None flash it
别董大 Bié dǒng dà Farewell to Dongda [唐] 高适 (Táng) Gāo Shì flash it
绝句 Juéju A Quatrain [唐] 杜甫 (Táng) Dù Fǔ flash it
赠花卿 Zèng huā qīng None [唐] 杜甫 (Táng) Dù Fǔ flash it
江畔独步寻花 None None [唐] 杜甫 (Táng) Dù Fǔ flash it
枫桥夜泊 Fēng qiáo yè Bō A NIGHT-MOORING NEAR MAPLE BRIDGE [唐] 张继 (Táng) Zhāng Jì flash it
寒食 Hánshí [唐] 韩翃 táng hán hóng flash it
题都城南庄 Tí dūchéng nánzhuāng Written on South Village in the Capital [唐] 崔护 (Táng) Cuī Hù flash it
竹枝词 Zhúzhīcí None 唐 刘禹锡 None flash it
浪淘沙 None None [唐] 刘禹锡 táng liúyǔxī flash it
望洞庭 Wàngdòngtíng [唐] 刘禹锡 táng liúyǔxī flash it
乌衣巷 Wū yī xiàng None [唐] 刘禹锡 táng liúyǔxī flash it
山行 Shānxíng None [唐] 杜牧 táng dù mù flash it
江南春 None None [唐] 杜牧 None flash it
秋夕 Qiū xī None [唐] 杜牧 None flash it
清明 Qingming None [唐] 杜牧 None flash it
Fēng None [唐] 罗隐 None flash it
泊船瓜洲 None None [宋] 王安石 (Sòng) Wáng 'ānshí flash it
元日 Yuan Ri New Year's Day ( Translated by Red Pine) [宋] 王安石 (Sòng) Wáng 'ānshí flash it
饮湖上初晴后雨 Yǐn húshàng chū qíng hòu yǔ Dringking on the Lake As it Clears Then Rains (translated by Red Pine) [宋] 苏轼 (Sòng) Sūshì flash it
望湖楼醉书 None None [宋] 苏轼 (Sòng) Sūshì flash it
春宵 Chūnxiāo None [宋] 苏轼 (Sòng) Sūshì flash it
题西林壁 None None [宋] 苏轼 (Sòng) Sūshì flash it
惠崇春江晓景 None None [宋] 苏轼 (Sòng) Sūshì flash it
三衢道中 None None [宋] 曾几 None flash it
春日 None None [宋] 朱熹 None flash it
观书有感 None None [宋] 朱熹 None flash it
晓出净慈寺送林子方 Xiǎo chū jìng císì sòng línzi fāng At Dawn, See Off Lin Zifang at Pure Benevolence Temple ( Translated by Dongbo) [宋] 杨万里 None flash it
宿新市徐公店 Sù xīn shì xú gōngdiàn None [宋] 杨万里 None flash it
小池 None None [宋] 杨万里 None flash it
四时田园杂兴(一) None None [宋] 范成大 None flash it
四时田园杂兴(二) None None [宋] 范成大 None flash it
题临安邸 Tí Lín'ān Dǐ Writing at the house of LinAn [宋] 林升 (Sòng) Lín Shēng flash it
游园不值 Yóuyuán bù zhí Visiting a Garden without Success [宋] 叶绍翁 (Sòng) Yè Shàowēng flash it
赤日炎炎似火烧 Chì rì yányán sì huǒshāo Red sun is burning like fire [宋] 民歌 (Sòng) Mín Gē flash it
冬夜读书示子聿 Dōng yè dúshū shì zi yù THOUGHTS FOR MY SON ZIYU WHILE READING ON A WINTER NIGHT (trans.: Miao Guang) [宋] 陆游 (Sòng) Lù Yóu flash it
秋夜将晓出篱门迎凉有感 Qiū yè jiāng xiǎo chū lí mén yíng liáng yǒu gǎn The autumn night will be clear [宋] 陆游 (Sòng) Lù Yóu flash it
示儿 Shì er Telling My Son [宋] 陆游 (Sòng) Lù Yóu flash it
乡村四月 Xiāngcūn sì yuè Rural April [宋] 翁卷 [sòng] wēng juǎn flash it
墨梅 Mò méi Mei Mei [明] 王冕 (Míng) Wáng Miǎn flash it
村居 Cūn jū Village Home [清] 高鼎 (Qīng) Gāo Dǐng flash it
竹石 Zhúshí Bamboo stone [清] 郑燮 (Qǐng) Zhèng Xiè flash it
已亥杂诗 Yǐ hài zá shī Haibian poetry 【清】龚自珍 None flash it
春望 Chūn wàng A Spring View [唐] 杜甫 (Táng) Dù Fǔ flash it
春夜喜雨 Chūn yè xǐyǔ Good rain season [唐] 杜甫 (Táng) Dù Fǔ flash it
赋得古原草送别 Fù dé gǔyuán cǎo sòngbié GRASSES [唐]白居易 None flash it
商山早行 Shāng shān zǎo xíng Shangshan early trip [唐]温庭筠 None flash it
黄鹤楼 Huáng hè lóu THE YELLOW CRANE TERRACE [唐] 崔颢 (Táng) Cuī Hào flash it
闻官军收河南河北 Wén guān jūn shōu hénán héběi BOTH SIDES OF THE YELLOW RIVER RECAPTURED BY THE IMPERIAL ARMY [唐] 杜甫 (Táng) Dù Fǔ flash it
登高 Dēnggāo A LONG CLIMB [唐] 杜甫 (Táng) Dù Fǔ flash it
过零丁洋 Guò língdīng yáng Crossing [宋]文天祥 [sòng] wéntiānxiáng flash it
沧浪歌 Cāng láng gē 沧浪歌 [春秋] 楚歌 [chūnqiū] chǔgē flash it
易水歌 Yì shuǐ gē Easy water song [战国] 荆轲 [zhànguó] jīngkē flash it
江南 Jiāngnán Jiangnan [汉] 乐府 [Han] Yuefu flash it
长歌行 Cháng gē xíng Long song line [汉] 乐府 [hàn] yuèfǔ flash it
七步诗 Qī bù shī Seven-step poem (Trans. Frank C Yue ) [三国] 曹植 [sānguó] Cáo Zhí flash it
敕勒歌 Chì lēi gē Muller song [北朝] 乐府 [běicháo] yuèfǔ flash it
归园田居 Guī yuántián jū Return to Garden [晋] 陶渊明 [jìn] táoyuānmíng flash it
人日思归 Rén rì sī guī Think of going home [隋] 薛道衡 [suí] xuēdàohéng flash it
咏鹅 Yǒng é Goose [唐] 骆宾王 [táng] luòbīnwáng flash it
春晓 Chūnxiǎo Chunxiao [唐] 孟浩然 [táng] mènghàorán flash it
鹿砦 Lùzhài Luzhai [唐] 王维 (Táng) Wáng Wéi flash it
竹里馆 Zhúlǐ guǎn Bamboo Retreat (Translated by Red Pine) [唐] 王维 (Táng) Wáng Wéi flash it
送元二使安西 Sòng yuán èr shǐ ānxī Seeing off Yuaner on a Mission to Anhsi (translated by Red Pine) [唐] 王维 (Táng) Wáng Wéi flash it
古朗月行 Gǔ lǎng yuè xíng Gulang Yuexing [唐] 李白 (Táng) Lǐ Bái flash it
静夜思 Jìngyè sī Quiet night thinking [唐] 李白 (Táng) Lǐ Bái flash it
茅屋为秋风所破歌 Máowū wèi qiūfēng suǒ pò gē The tallest man hangs the long forest [唐] 杜甫 [táng] dùfǔ flash it
滁州西涧 Chúzhōu xī jiàn 滁州西涧 [唐] 韦应物 [táng] wéiyìngwù flash it
游子吟 Yóuzǐ yín 游子吟 [唐] 孟郊 [táng] mèng jiāo flash it
悯农(一) Mǐn nóng (yī) Tenant (1) [唐] 李绅 [táng] lǐ shēn flash it
悯农(二) Mǐn nóng (èr) Tenant (2) [唐] 李绅 [táng] lǐ shēn flash it
江雪 Jiāng xuě Jiang Xue [唐] 柳宗元 [táng] liǔzōngyuán flash it
寻隐者不遇 Xún yǐn zhě bùyù No one is missing [唐] 贾岛 [táng] jiǎ dǎo flash it
江上渔者 Jiāngshàng yú zhě Fisherman on the river [宋] 范仲淹 [sòng] fànzhòngyān flash it
陶者 Táo zhě Potter [宋]梅尧臣 [sòng] méi yáo chén flash it
石灰吟 Shíhuī yín Lime [明] 于谦 [míng] yúqiān flash it
明日歌 Míngrì gē Tomorrow song [明] 文嘉 [míng] wénjiā flash it
Huà painting 无名氏 wúmíngshì flash it
渔歌子 Yúgē zi Fishing song [唐] 张志和 [táng] zhāng zhìhé flash it
忆江南 Yì jiāngnán Recalling Jiangnan [唐] 白居易 [táng] báijūyì flash it
山居秋暝 Shān Jū Qiū Mínɡ Autumn Evening in My Mountain Abode [唐] 王维 (Táng) Wáng Wéi flash it
秋夜独坐 Qiū yè dú zuò SITTING ALONE ON AN AUTUMN NIGHT [唐] 王维 (Táng) Wáng Wéi flash it
名句荟萃 Ming Ju Hui Cui Famous Sentences (许渊冲 译) various authors various authors flash it